Dánsko - Velký OkruhZajímavý poznávací zájezd do Dánska, ostrovního království. Navštívíme Kodaň, uvidíme moderní skandinávský design, královské zámky, přejedeme nejdelší visutý most Evropy Velký Belt, seznámíme se s památkami Vikingů a prozkoumáme krásy Jutského poloostrova až na nejsevernější výběžek k mysu Grener do vesničky Skagen s typickými žlutými domky. Cestou zpět nejstarší město Dánska, středověké Ribe.

Poznávací zájezd do Dánska provází Lukáš Zedníček .

Kodaň - Roskilde - Frederiksborg - Helsingør - Storebæltsbroen (Velký Belt) - Odense - Limfjord - ostrov Mors - Aggersborg - Hirtshals - mys Grener - Skagen - Aalborg - Lindholm Høje - Århus - Ribe

Časový posun, počasí: V Dánsku je celoročně čas stejný jako v ČR; letní čas je zaváděn od poslední neděle v březnu do poslední neděle v říjnu. Na Faerských ostrovech je celoročně o jednu hodinu méně než v ČR a v Grónsku o čtyři hodiny méně.

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 19.07. - 25.07. Odjezd A, B + Teplice

Doprava lux. klim. busem, trajekt Rostock – Gedser. Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

hotel

UBYTOVÁNÍ
4x ubytování v hotelu***/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x v Kodani, 1x Skive, 1x Aalborg

STRAVOVÁNÍ
4x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách (cca 19:00 hod. překročení hranic z ČR).
2. den: V časných ranních hodinách nalodění na trajekt do dánského přístavu Gedser. Příjezd do KODANĚ . Celodenní prohlídka města, královský palác Rosenborg s korunovačními klenoty, palác Amalienborg , oficiální sídlo královské rodiny, královská garda s kožešinovými čepicemi, nejznámější socha Dánska Malá mořská víla . Procházka historickým centrem, kostely, budova radnice, starý přístav Nyhavn s barevnými hospůdkami a atmosférou dávných časů. Návrat na hotel. Večer individuálně možná ochutnávka dánských pivních speciálů (možnost výběru z cca 60 čepovaných piv), noční život Kodaně.
3. den: Ráno odjezd do ROSKILDE , města založeného v 10. stol. Vikingy, první hlavní město Dánska, Staré město, velkolepá katedrála (UNESCO), Muzeum vikinských člunů . Přejezd k monumentálnímu zámku FREDERIKSBORG s rozlehlými barokními zahradami. Pokračujeme do HELSINGORU , prohlídka hradu Kronborg (UNESCO), kde se odehrává nejslavnější drama Williama Shakespeara - Hamlet. Večer fakult. výlet vlakem do jihošvédského MALMÖ , pojedeme přes unikátní technické dílo - Oresundský most , vedoucí z části přes vysuté mosty, z části jako podmořský tunel a z části po umělém ostrově.
4. den: Po snídani opustíme oblast Sjallandu a přes VELKÝ BELT (STOREBALTSBROEN) , nejdelší visutý most v Evropě (17 km), spojující ostrov Sjalland a Fyn pokračujeme do ODENSE , rodiště Hanse Christiana Andersena, navštívíme jeho rodný dům, muzeum (rukopisy, pracovna aj.) nebo největší Dánské železniční muzeum (originály parních lokomotiv, modely aj.), ve volnu možnost návštěvy středověkého jádra města. Oblast SEVERNÍHO JUTSKA , zátoky a ostrůvky LIMFJORDU , OSTROV MORS – krásné scenérie fjordu, písečné duny a kulturní krajina dánského venkova.
5. den: Pokračujeme dále na sever, prohlídka AGGERSBORG , jedinečná kruhová pevnost z dob Vikingů. HIRTSHALS , návštěva velkolepého akvária Severního moře, poté nejsevernější výběžek Jutského poloostrova – MYS GRENER , úchvatné pohledy na soutok dvou moří, krásné písečné pláže, duny, válečné bunkry, majáky. Na závěr dne městečko SKAGEN , s typickými žlutými domky. Odjezd na ubytování.
6. den: Město založené Vikingy AALBORG , dopoledne prohlídka Starého města, radnice, katedrála, variant. Historické muzeum, Kunstmuseum s velkolepou sbírkou dánského a evropského moderního umění. Přejedeme k největšímu vikingskému pohřebišti severu v LINDHOLM HOJE . Odtud do ARHUSU k návštěvě skanzenu Den Gamle By - typické kupecké dánské město. Na závěr nejstarší město Dánska, středověké RIBE , bludiště dlážděných ulic, hrázděné domy, radnice nebo nejmenší dánská hospůdka. Odjezd přes Německo zpět do ČR.
7. den: Příjezd v ranních hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 05:30 hod).

19.07. - 25.07.21 pondělí - neděle
snídaně autokarem (Praha)
Sleva 6% 12 590 Kč 11 835 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)
19.07. - 25.07.21 pondělí - neděle
snídaně autokarem (Brno)
Sleva 6% 12 590 Kč 11 835 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)
19.07. - 25.07.21 pondělí - neděle
snídaně autokarem (Ostrava)
Sleva 6% 12 590 Kč 11 835 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)
19.07. - 25.07.21 pondělí - neděle
snídaně autokarem (Pardubice)
Sleva 6% 12 590 Kč 11 835 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)

Cena zahrnuje

  • 4x snídani,
  • 4x ubytování v hotelu***/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
  • dopravu lux. klim. busem,
  • průvodce CK
  • trajekt Rostock – Gedser,

Cena nezahrnuje

  • 1lůžk. pokoj 3100 Kč (povinné při nedoobsazení),
  • Fakultativní příplatek:
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 280 Kč,
  • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
  • vstupné, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v "Cena zahrnuje"